Obchodné podmienky - Mojbudik.sk

1. Základné ustanovenia

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.mojbudik.sk. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednávanie

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa nižšie uvedených podmienok. Objednať je možné následujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom internetového obchodu na www.mojbudik.sk
 • elektronickou poštou na adrese info@mojbudik.sk

Objednávka je obratom potvrdená na zadanú e-mailovú adresu, o odoslaní budete taktiež informovaný emailom. Každú objednávku je možné zrušiť do 6-tich hodín od odoslania emailového potvrdenia a to e-mailom. S každou dodávkou je odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu)

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. Pred vrátením tovaru nás prosíme, aby ste kontaktovali emailom: info@mojbudik.sk

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

 • Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 • Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 • Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

3. Dodacie podmienky

Štandardná dodacia lehota je do 2-3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky (doručenie tovaru je realizované do 2 pracovných dní po expedícii). Ak nie je tovar momentálne na sklade, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru. Poštovné a balné je zadarmo.

Prosíme, aby ste tovar po prevzatí riadne skontrolovali. Vašu reklamáciu týkajúcu sa množstva či kvality tovaru akceptujeme do 48 hodín od prevzatia, a to v písomnej forme spolu s fotodokumentáciou. Reklamáciu posielajte na e-mailovú adresu:  info@mojbudik.sk.

Zriedkakedy sa stáva, že počas prepravy sa tovar poškodí. Keďže tovar od nás odchádza v nepoškodenom stave a je riadne zabalený, zodpovednosť za škody znáša kuriérska spoločnosť. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, prosíme, dajte nám vedieť do 48 hodín od prevzatia  a my začneme riešiť reklamáciu voči kuriérskej spoločnosti.

4. Platobné podmienky

 • bankový prevod - platba vopred (bez poplatku)
 • dobierka (+3 EUR)

Ak si vyberiete bankový prevod a budík objednáte na firmu (zadaním platnej IČ DPH) tak sumu uhraďte bez DPH! Sadzba DPH je 20%.

5. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa 
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Osobné údaje pre Vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

6. Reklamácia a záruka

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. 

Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. 

Záruka sa vzťahuje iba na chyby spôsobené chybami materiálu alebo chybou výroby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho používaním, na vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku s používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym skladovaním v nevhodných podmienkach.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru (resp. pokladničný blok), ktorá je zasielaná spolu s výrobkom a nahrádza záručný list.

Postup reklamácie:

 • Odporúčame pred vrátením tovaru nás najprv kontaktovať e-mailom: info@mojbudik.sk
 • Tovar prosíme doručiť osobne na nižšie uvedenú adresu alebo odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku z dôvodu možnosti sledovania zásielky, nakoľko tovar je stále vaším majetkom. Tovar treba poslať v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť. 
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky!
 • Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušnej faktúry a kompletne vyplnený reklamačný protokol.

Riešenie reklamácie:

 • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačné konanie začína po doručení reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného listu a kópie dokladu o nákupe.
 • O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď. V zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru, najneskôr do 30 dní od odoslania reklamácie.
 • V prípade, že v záručnej lehote dôjde k poruche a bude uznaný nárok na záručnú reklamáciu, bude celá vec zariadená nasledujúcimi spôsobmi, pričom spôsob volí predajca: výrobok bude zadarmo opravený, výrobok bude vymenený za nový, alebo bude vrátená plná cena zákazníkovi. 
 • O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom reklamačný protokol o vybavení reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (predávajúci nahradí neopraviteľný výrobok novým).

Záručné podmienky:

 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, násilnou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, otváraním ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) alebo v prípade, že je sériové číslo odstránené alebo nečitateľné. 
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním s produktmi a službami, ktoré neboli dodané výrobcom.
 • Predajca nie je zodpovedný za stratu, či poškodenie ovládacieho programu budíka (firmware) a zároveň neposkytuje záruku na stratu dát alebo iných informácií uložených v internej pamäti produktu. Obnovenie dát či iných informácií spätne, či opätovná inštalácia ovládacieho programu budíka (firmware) nie je predmetom záruky, v prípade, že zákazník zasahoval doň.
 • Ak nie je jednoznačne určené zákonom, predajca nie je zodpovedný za žiadne následné poruchy a poškodenia spôsobené produktom. Predajca nie je zodpovedný za škody spotrebiteľa alebo stratu zisku.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.